UBYTOVACÍ ŘÁD WELLNESS HOTELU STEP

 1. Uzavření smlouvy o ubytování, rezervace
  1. Ubytování hostů ve WELLNESS HOTELU STEP a HOTELU BRIDGE se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě WELLNESS HOTEL STEP a HOTEL BRIDGE (dále jen „ubytovatel“ nebo „hotel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).
  2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace.
  3. Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.
  4. Za ubytování a předem sjednané služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem předem či v den příjezdu. Účet je splatný při předložení. Ceník přechodného ubytování je k nahlédnutí na recepci. Služby poskytnuté nad rámec během ubytování (minibar, taxi, atd.) je host povinen zaplatit nejpozději při odjezdu.
 2. Příjezd do hotelu
  1. Host ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi.
  2. Host předloží svůj platný občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem registrační karty.
  3. Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14:00 hod - do 18:00 hod. Host se může v den příjezdu v hotelu ubytovat před 14:00 (early ch/in) pouze v případě volné ubytovací kapacity a za poplatek stanovený platným ceníkem. Host, který se ubytuje před 06:00, uhradí cenu ubytování za celou předchozí noc.
  4. Při příjezdu je host povinen uhradit případný doplatek ceny ubytování (po odečtení platby předem), ubytovací poplatky a parkovné.
  5. Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši 500,- Kč (20 EUR) osoba/pobyt. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 5. tohoto ubytovacího řádu.
  6. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
  7. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
  8. Po přihlášení obdrží host klíč, resp. magnetickou či čipovou kartu, od pokoje i vstupu do hotelu/parkovacího domu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem.
 3. Obecná pravidla ubytování
  1. Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb hotelu, a to za stanovených podmínek a v souladu s jejich účelem. Za škody, které způsobí na majetku hotelu, odpovídá podle platných předpisů ČR.
  2. V hotelových pokojích nebo společenských prostorách není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých.
  3. Hotel zajišťuje při onemocnění nebo zranění hosta potřebnou lékařskou pomoc, případně převoz do nemocnice.
   1. Host je povinen:
    • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
    • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
    • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
    • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
    • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil(y);
    • v době od 22:00 hod. do 06:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
    • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna a dveře;
    • chovat se na pokoji a v ostatních místnostech hotelu tak, aby nezavinil vznik požáru. Hotel je nekuřácký a kouřit se smí pouze ve vyznačených prostorách. Při event. vzniku požáru informuje host ihned recepci hotelu.
   2. Host nesmí:
    • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
    • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
    • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
    • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
    • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování bez souhlasu vedení hotelu; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu;
    • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
    • umístit v prostorách hotelu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.
   3. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
    • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
    • držet vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
    • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
    • používat otevřený oheň 
 4. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného
  1. Hotel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl a za škodu na odložených věcech, pokud tyto byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném nebo tam, kde se obvykle ukládají. Za peníze a cenné věci odpovídá hotel jen tehdy, převzal-li je do úschovy na recepci proti předání klíče od sejfu.
  2. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.
  3. Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.
 5. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu
  1. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.
  2. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.
  3. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle čl. 4. odst. 4.5 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.
 6. Odjezd z hotelu
  1. Host je povinen opustit pokoj, kde je ubytován nejpozději do 11:00 hodin, nebyla-li ubytovací doba předem sjednána. Do této doby musí hotelový pokoj uvolnit (výjimkou je late ch/out do 14:00, resp. 17:00 za poplatek stanovený platným ceníkem). Nedodrží-li host tuto lhůtu, může mu hotel účtovat pobyt za následující den.
  2. Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu/penzionu, pokud není domluveno jinak.
  3. Služby poskytnuté nad rámec během ubytování (minibar, taxi, atd.) je host povinen zaplatit nejpozději při odjezdu.
 7. Ostatní ujednání
  1. Shledá-li hotel jednání hosta jako hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci s hostem, ukončit pobyt hosta, bez náhrady, popř. účtovat hostovi smluvní pokutu až do výše celé vratné kauce uhrazené dle čl. 2 bodu 5., byla-li uhrazena, nebyla-li vrátná kauce uhrazena paušálně 50 EUR/pokoj.
  2. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto uvádíme možnost hosta podat návrh na mimosoudní řešení eventuálního sporu příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
  3. Hotel zpracovává osobní údaje hostů v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na recepci hotelu.

Ubytovací řád je platný od 25.5.2018.